இல்லம் / குறிச்சொற்கள் fenderx + jeansx + vestx [2]