இல்லம் / குறிச்சொற்கள் livex + pantsx + armsx + mandocellox [1]