இல்லம் / குறிச்சொற்கள் livex + black and whitex + 1996x [1]