இல்லம் / குறிச்சொற்கள் livex + jeansx + vestx [11]