இல்லம் / குறிச்சொற்கள் gibsonx + 2017x + farmaidx [2]