இல்லம் / குறிச்சொற்கள் 2010x + pantsx + bassesx [2]