இல்லம் / குறிச்சொற்கள் 2010x + homex + wyattx + dressx [1]