இல்லம் / குறிச்சொற்கள் 2010x + homex + wyatt crowx + loftx [1]