இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pantsx + bassesx + m85x [7]