இல்லம் / குறிச்சொற்கள் black and white + notebook [2]