இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + gibsonx + vestx [2]