இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + pantsx + m85x + vestx [1]