இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + pantsx + vestx [7]