இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + 2002x + hatx + jacketsx [2]