இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + 2002x + bassx + jacketsx [1]