இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + 2002x + bassesx + m85x [2]