இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + 2002x + m85x + jacketsx [1]