இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + 2002x + salt lake city winter olympicsx + jacketsx [1]