இல்லம் / குறிச்சொற்கள் the barnx + gibsonx + 2017x + pantsx + sneakersx [2]