இல்லம் / குறிச்சொற்கள் the barnx + gibsonx + sneakersx [2]