இல்லம் / குறிச்சொற்கள் guitarsx + jeansx + 2002x + jacketsx [1]