இல்லம் / குறிச்சொற்கள் telecasterx + jeansx + vestx [2]